Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

Manažer projektu
Zajišťuji i službu, jejíž podstata není zatím mezi veřejností příliš známa. Není důležité, zda tuto činnost budeme nazývat project management, řízení výstavby nebo jednoduše zastupování investora při výstavbě.

Manažer projektu, má za úkol především důsledně hájit zájmy svého klienta - investora. Cílem jeho snažení je, aby investor převzal v přiměřeném čase bezvadné stavební dílo, které je postaveno co nejefektivněji a v požadované kvalitě. K naplnění tohoto obecného konstatování je třeba učinit celou řadu kroků, z nichž ty hlavní ve stručnosti zmíním.

V počáteční fázi, t.j. v situaci, kdy má investor rámcovou představu o budoucí dokončené stavbě, s ním manažer projektu tyto představy konzultuje a pomáhá sladit požadavky na dům s potřebami klienta. Může nabídnout také ekonomický pohled na věc, zdůraznit předpokládaný poměr mezi finančními náklady a užitnou hodnotou uvažovaného domu a možný vývoj hodnoty domu jako investice do budoucna.

Proveditelnost stavebního záměru je někdy vhodné už v této fázi ověřit předběžným projednáním s některými účastníky budoucího stavebního řízení, orgány státní správy a dodavateli médií, protože případná korekce záměru v pozdější fázi by byla dražší. Manažer dále zajistí potřebné průzkumy (u rekonstrukcí zejména statické posudky a posudky o vlivu vlhkosti, biologického poškození stavby apod., u novostaveb geologický průzkum, měření radonu apod.).

Na základě výsledků uvedených jednání a výsledků průzkumů lze upřesnit, případně korigovat požadavky, upřesnit odhad nákladů a stanovit orientační časový harmonogram přípravy a realizace stavby.