Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

Pozemek může skrývat i nepříjemná překvapení
Pokud někdo kupuje pozemek, měl by si zjistit, zda mu jeho umístění nepřipraví v budoucnu nepříjemná překvapení. Může se stát, že v blízkosti zvoleného místa povede dálnice, že si soukromý zemědělec postaví opodál vepřín a v sousedství vyroste výrobní hala. Je třeba zjistit, zda se v místě neplánuje stavební uzávěra, zda lokalita nespadá do ochranného pásma apod. Tyto informace vám poskytne odbor územního plánování příslušného správního úřadu.

Je třeba též zjistit, neváznou-li na pozemku věcná břemena, která by komplikovala způsob jeho využití. Věcná břemena snižují hodnotu pozemku. Jedná se o závazky vlastníka vůči druhé osobě. Vlastník je smluvně povinen něco někomu trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Nejčastěji jde o právo cizí osoby užívat určitou věc nebo její část (cestu, vodní pramen). Na vyhlédnutém pozemku mohou být i skryté překážky, které stavbu prodraží, případně i znemožní - nevhodné geologické podmínky, velká vzdálenost přípojných bodů sítí apod.

Jsou-li nám známy všechny vlastnosti pozemku, můžeme uzavřít kupní smlouvu. Ale pozor: převod vlastnictví nemovitosti nenastává uzavřením smlouvy, ale až vkladem do katastru nemovitostí!