Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

Kontrola realizace
V této fázi manažer, případně jím určený technický dozor, zajišťuje kontrolu prací. Dohlíží na jejich kvalitu, kontroluje soulad s projektovou dokumentací a dodržování časového harmonogramu. Přebírá dokončené stavební etapy, kontroluje oprávněnost dílčí fakturace podle rozsahu skutečně provedených prací a v souladu se smluvními podmínkami.

Důležité je řešení prací, které nejsou obsaženy v projektu, ale jejichž potřeba, zejména u rekonstrukcí, vzniká v průběhu výstavby velmi často. Manažer zajišťuje, aby případné vícepráce byly řešeny bez zbytečného zdržení, aby v případě potřeby byly navrženy projektantem a následně bylo smluvně s dodavatelem podchyceno jejich ocenění, případně prodloužení termínu dokončení stavby.

Dohody s dodavatelem o cenách víceprací jsou důležitými momenty, které mohou ovlivnit celkovou ekonomiku stavby. Právě profesionální manažer dokáže na základě kvalitní smlouvy o dílo a podrobně zpracované projektové dokumentace zabránit riziku, že vícepráce povedou k neúměrnému zvyšování celkové ceny stavby, což se jinak v těchto případech často stává.

Při závěrečné fázi výstavby připravuje manažer převzetí stavby a kolaudační řízení. Dbá na to, aby dodavatel předal spolu se stavbou projektovou dokumentaci se zakreslením všech případných změn podle skutečného stavu provedených prací, veškeré doklady, zejména atesty, protokoly o provedených zkouškách a záruční listy.