Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

Výběr projektanta a stavební firmy
Dalším krokem, který manažer projektu zajišťuje, je organizace výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace stavby a jeho vyhodnocení. Kritériem hodnocení by pak neměla být pouze cena za zpracování dokumentace, ale zejména reference o obdobných zakázkách zpracovaných uchazečem a počet vlastních odborných pracovníků projekční kanceláře. Na základě nabídek, případně studií zaslaných uchazeči a jejich vyhodnocení zpracovaného manažerem, vybírá investor projektanta, s nímž uzavře smlouvu o dílo. Úkolem manažera je dále připravit návrh podrobné smlouvy o dílo a dosáhnout jejího uzavření s projektantem.

Poté začíná spolupráce projektanta s manažerem při zpracování projektové dokumentace stavby tak, aby byl zajištěn soulad projektu s požadavky investora s důrazem na ekonomiku výstavby i budoucího užívání domu, které často nejsou projektanty dostatečně zohledněny. Po dokončení dokumentace pro stavební povolení spolupracuje manažer s projektantem na získání tohoto povolení, často včetně zajišťování souhlasů od účastníků stavebního řízení a orgánů státní správy. Současně připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby a ihned po obdržení stavebního povolení toto řízení vyhlašuje. Z pohledu investora se jedná o jednu z nejvýznamnějších fází procesu.

Je třeba zdůraznit, že manažer musí zajistit, aby byly ve smlouvě dodrženy některé hlavní zásady: jednoznačné stanovení celkové ceny díla, způsob kalkulace víceprací, žádné nebo jen výjimečně minimální zálohové platby, jednoznačný termín dokončení díla a dostatečné vymezení sankcí za překročení termínu předání, možnost odstoupení investora od smlouvy v případě nekvalitního provádění prací nebo hrubého nedodržení jejich časového harmonogramu, dostatečná délka záruční doby (u novostavby minimálně 60 měsíců) a podmínky převzetí dokončeného díla. Je zásadní úlohou manažera projektu, aby připravil kvalitní smlouvu, která bude co nejlépe chránit zájmy investora.
ÿboᾰɑ>