Stavební dozor Ing. Libor Matyáš Hradec Králové

8. Kolaudace stavby
Po dokončení stavby proběhne její kolaudace. Ke kolaudaci je stavebník povinen předložit zejména geometrický plán se zaměřením stavby, vytyčení stavby, protokoly o zkouškách, revize, certifikáty a atesty materiálů, různá vyjádření, doklady o likvidaci odpadů a další.